برنامه درسی ورودی 95
برنامه درسی مقطع کارشناسی، ورودی 95، ترم 981
17-19 15-17 13-15 10-12 8-10 7-8  
پروژه، کارآموزی 1 و کارآموزی 2 شنبه
یکشنبه
  سامانه های نوین ریسندگی         دوشنبه
کارگاه مکانیزیم بافندگی حلقوی اصول و مکانیزیم بافندگی کارگاه مکانیزیم بافندگی
آز کیفیت
  کارگاه مکانیزیم بافندگی
آز کیفیت
  سه شنبه
آز رنگرزی آز رنگرزی   تکمیل طرح و محاسبه کارخانه   چهارشنبه
      تکنیک بافت     پنج شنبه
 
 برنامه درسی ورودی 96
برنامه درسی مقطع کارشناسی ورودی 96- ترم 981
17-19 15-17 13-15 10-12 8-10 7-8  
ماشین ابزار فیزیک الیاف سیالات آز مبانی برق آز مبانی برق   شنبه
    سیالات * ریاضی مهندسی     یکشنبه
        فرایند بافندگی حلقوی   دوشنبه
ماشین ابزار   فرایند تولید الیاف       سه شنبه
کارگاه مکانیزیم ریسندگی کارگاه مکانیزیم ریسندگی اصول و مکانیزیم ریسندگی اصول و مکانیزیم ریسندگی**
ریاضی مهندسی*
کارگاه مکانیزیم ریسندگی   چهارشنبه
            پنجشنبه
 
 برنامه درسی ورودی 97
برنامه درسی مقطع کارشناسی ورودی 97- ترم 981
17-19 15-17 13-15 10-12 8-10 7-8  
  مقاومت علم الیاف نانو     شنبه
  مقاومت** دینامیک آز فیزیک 2     یکشنبه
آز فیزیک 2 ترمودینامیک معادلات جوشکاری     دوشنبه
  آز فیزیک 2
جوشکاری
معادلات *
مبانی کامپیوتر **
مبانی کامپیوتر دینامیک **
ترمو دینامیک
  سه شنبه
            چهارشنبه
            پنجشنبه
 
 برنامه درسی ورودی 98
برنامه درسی مقطع کارشناسی،  ورودی 98، ترم 981
17-19 15-17 13-15 10-12 8-10 7-8  
            شنبه
آز فیزیک 1 نقشه*     فیزیک 1*   یکشنبه
آز فیزیک 1   آز شیمی شیمی فیزیک 1   دوشنبه
زبان فارسی*
زبان**
فارسی   ریاضی 1   سه شنبه
  نقشه آز شیمی آز فیزیک 1 ریاضی 1*
شیمی **
  چهارشنبه
            پنج شنبه
 
 
  برنامه درسی مقطع کارشناسی