تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398     |     کد : 30

عضویت اساتید محترم گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب در تدوین استاندارد ملی ایران

عضویت اساتید هیأت علمی گروه مهندسی نساجی در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

تدوین استاندارد توسط اعضای هیات علمی گروه مهندسی نساجی


دکتر جواد یکرنگ و دکتر مقداد کمالی مقدم، عضو هیأت علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب ضمن عضویت در کمیته ملی استاندارد پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف، در تدوین و انتشار چند شماره از استاندارد ملی  ایران همکاری داشتند.

دکتر مقداد کمالی مقدم

1.     استاندارد ملی ایران شماره   9662    (تجدید نظر  اول ): سال 1397
سمت: رئیس کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک محافظ در برابر حرارت و شعله- تعیین میزان انتقال حرارت در معرض شعله
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51252
2.     استاندارد ملی ایران شماره   6915    (تجدید نظر  اول ): سال 1397
سمت: رئیس کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی- محافظت در برابر شعله- روش آزمون برای گسترش محدود شعله
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51254
3.     استاندارد ملی ایران شماره   2-1521    (تجدید نظر  سوم ): سال 1397
سمت: عضو کمیته فنی تدوین
موضوع: تعیین مقاومت سایشی پارچه ها به روش مارتیندل- قسمت دوم: تعیین پارگی آزمونه
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51251

دکتر جواد یکرنگ

1.     استاندارد ملی ایران شماره   17122    (چاپ اول): سال 1397
سمت: رئیس کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی برای آتش نشان ها- الزامات عملکردی برای پوشاک حفاظتی مورد استفاده در نجات فنی
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51259
2.     استاندارد ملی ایران شماره   17123    (چاپ اول): سال 1397
سمت: رئیس کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی در برابر مواد عفونی- مقاومت در برابر نفوذ میکروبی خشک- روش آزمون
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51260
3.     استاندارد ملی ایران شماره   17128    (چاپ اول): سال 1397
سمت: دبیر کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی- خواص مکانیکی- تعیین مقاومت در برابر سوراخ شدن و جرخوردگی دینامیکی مواد- روش آزمون
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51261
4.     استاندارد ملی ایران شماره   17129    (چاپ اول): سال 1397
سمت: دبیر کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی آتش نشان ها- مقنعه های نسوز آتش نشان ها- الزامات و روش های آزمون
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51262
5.     استاندارد ملی ایران شماره   17201    (تجدید نظر  اول): سال 1397
سمت: دبیر کمیته فنی تدوین
موضوع: پوشاک حفاظتی- پوشاک حفاظتی پوشیده شده توسط کارورها و کارگران بازگشتی استفاده کننده از آفت کش ها- الزامات عملکردی
لینک: http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=51266
 
 
 
 


نوشته شده در   دوشنبه 16 ارديبهشت 1398  توسط   مدير سايت گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب    تعداد بازدید  62