مدیریت گروه مهندسی نساجی
مدیریت گروه مهندسی نساجی
 
دکتر مرضیه محمدی رنجبر بناب
   مرتبه علمی: استادیار     مدت مدیریت: آبان ماه 1395 تا بهمن ماه 1397  پست الکترونیکی: m.ranjbar@bonabu.ac.ir

دکتر میثم معزی
مرتبه علمی: استادیار         مدت مدیریت: بهمن ماه 1397 تا شهریورماه 1398   پست الکترونیکی: meysammoezzi@bonabu.ac.ir