Logo

استاد راهنمای دوره

دانشجویان عزیز به منظور سهولت در امور ثبت نام، انتخاب واحد و مباحث آموزشی و پژوهشی درطول دوران تحصیل خود، می توانید از راهنمایی های اساتید گروه استفاده نمایید.  
 
اساتید راهنما
دکتر الهام نقاش زرگر دکتر مقداد کمالی مقدم دکتر جواد یکرنگ
دکتر میثم مزی دکتر مرضیه رنجبر دکتر رضا ثقفی


دانشجویان ورودی 1401       استاد راهنما: دکتر جواد یکرنگ

دانشجویان ورودی 1400      استاد راهنما: دکتر مرضیه رنجبر 

دانشجویان ورودی 1399      استاد راهنما: دکتر الهام نقاش زرگر

دانشجویان ورودی 1398      استاد راهنما: دکتر مقداد کمالی مقدم

دانشجویان ورودی 1397      استاد راهنما: دکتر رضا ثقفی

دانشجویان ورودی 1396      استاد راهنما: دکتر جواد یکرنگ

دانشجویان ورودی 1395      استاد راهنما: دکتر میثم معزی

دانشجویان ورودی 1394      استاد راهنما: دکتر مرضیه رنجبر 

دانشجویان ورودی 1393       استاد راهنما: دکتر رضا ثقفی

دانشجویان ورودی 1392       استاد راهنما: دکتر میثم معزی